Regulamin

REGULAMIN SERWISU KOMPUTEROWEGO:

 

 

 • 1. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów. Klient dostarczający sprzęt do serwisu zobligowany jest do sporządzenia kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku HDD, SSD. Na życzenie klienta serwis odpłatnie może wykonać archiwizację danych w cenie od 70 zł netto za 1h roboczą włącznie, w zależności od rodzaju oraz objętości tychże danych.

 • 2. Oprogramowanie (włączając systemy operacyjne Windows) nie jest objęte warunkami gwarancji.

 • 3. Dołożymy starań, aby wady ujawnione w okresie gwarancji zostały usunięte w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

 • 4. Czas naprawy gwarancyjnej w przypadku braków formalnych ze strony klienta (np. braku karty gwarancyjnej, kopii dokumentu zakupu) biegnie od momentu usunięcia tych braków przez klienta.

 • 5. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W przypadku zagubienia pokwitowania konieczne będzie wylegitymowanie odbiorcy sprzętu dowodem osobistym.

 • 6. W przypadku zgłoszeń serwisowych pozagwarancyjnych po upływie 45 dni roboczych może zostać naliczana opłata magazynowa w wysokości 5 zł netto dziennie. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz serwisu komputerowego.

 • 7. Po upływie 90 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne firmy IVCOMP Mariusz Wołczak.

 • 8. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie.

 • 9. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z faktu, że regeneracja niektórych układów elektronicznych wykonanych w technologii SMD bądź BGA nie zawsze przynosi pozytywny efekt. Wówczas naprawa jest możliwa poprzez wymianę wadliwego układu, o ile będzie osiągalny.

 • 10. Koszt ekspertyzy komputerów stacjonarnych wynosi od 60zł netto - opłata jest pobierana w przypadku rezygnacji z naprawy lub nie stwierdzenia usterki.

 • 11. Koszt ekspertyzy notebooków wynosi od 80 zł netto - opłata jest pobierana w przypadku rezygnacji z naprawy lub nie stwierdzenia usterki.

 • 12. Wymienione części nie podlegają zwrotowi, a uszkodzony sprzęt poddajemy utylizacji.

 • 13. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 • 14. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.